به مناسبت هفته گرامیداشت نیروی انتظامی امروز مدرسه ما پذیرایی دلاور مردان این ارگان بود.

ایشان دانش آموزان را با وظایف پلیس آشنا نموده و در خواست کردند که هر کدام از بچه ها همیار پلیس در خانواده خود باشند .