جلسه ای با حضور مسئولین مجتمع و اعضای مدرسه برگزار گردید. در این جلسه ضمن صحبت و بررسی فعالیت های مهارت محور، تعدادی از دانش آموزان نمونه کارهای خود را ارائه دادند.