با شروع آموزش کتاب آسمانی و ارزشمند قرآن کریم، جشنی برای دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی با رعایت پروتکل ها برگزار گردید.