به وقت کودکی

 در روز جهانی کوک دانش آموزان  با کمک مربی و آموزگاران خود زنجیره ی دوستی درست کردند  و به بادبادک مهربانی ها آویزان کردند و همچنین به مناسبت این روز دانش آموزان بهمراه خانواده های خود یکروز شاد و به یاد ماندنی در پارک کوهستان سپری کردند.