مهم ترین هدف ما در کنار آموزش مطالب مصوب آموزش و پرورش در سه مرحله دست ورزی، تصویری و کالمی و استفاده از روش مونته سوری در یادگیری، آماده سازی نوآموزان و دانش آموزان برای ورود به جامعه است و لازمه این امر،یادگیری مهارت های مختلف اجتماعی و ارتباطی،تقویت عضلات ظریف و درشت دست و پا ، مشاهده علمی،برگزاری اردوهای مختلف، تقویت مهارت های زندگی، نمایش خالق، مهارت های رایانه ای و مجازی و... در قالب بازی می باشد.