هنگامی که کودک پرخاشگری می کند می توانیم با کاربرد این واژه ها او را در شناخت احساساتش یاری کنیم. مثلاً به او بگوئیم به نظر می رسد تو خسته ای، یا فکر می کنم ناراحتی، یا چه چیزی تو را کلافه کرده؟ و کم کم کودک هم به احساسات خود شناخت پیدا می کند و هم کاربرد واژه ها را یاد می گیرد و می تواند حس خود را به درستی در قالب کلمات بر زبان بیاورد. بعد از این که کودک به این درک و فهم رسید، می توان راه های عملی کنترل خشم را به او آموزش داد و به او یاد داد هنگام عصبانیت به جای پرخاش و فریاد زدن می توان کارهایی انجام داد تا به نحو شایسته ای عصبانیت را تخلیه کرد و تحت کنترل در آورد مانند:

توپ شوت کردن

نقاشی کردن روی کاغذ

آواز خواندن

موسیقی گوش کردن