بهترین زمان آموزش حریم خصوصی به کودکان هنگام حمام کردن کودک است.

می توانید برای ملایم تر کردن موضوعی خشن مثل آزارجنسی ابتدا در مورد رشد مناسب بدن فرزند خود صحبت کنید و سلامت جسمی اور ا تا هر حدی که هست، تحسین نمایید. سپس بگویید:

به به ! چه تمییزشدی! چه بدن سالمی داری! حالا یادت باشد که بدن تو خصوصی است و کسی نباید از تو بخواهد که به قسمت های خصوصی بدن تو نگاه کند یا به آن ها دست بزند (مناطق خصوصی را به او گوشزد کنید)

اگر ما یعنی مادر و پدرت (در مورد کودکانی که پرستار دارند نیز حدود و مرزهای لازم را مشخص کنید) به تو کمک کنیم که خودت را بشویی یا بخواهیم با دیدن بدنت از سلامت آن مطمئن بشویم، اشکالی ندارد. قسمت های خصوصی بدن تو یعنی همان قسمت هایی که با مایو می پوشانی.

البته گاهی هم وقتی ما حضور داریم، پزشک برای درمان و اطمینان از سلامتی تو ممکن است به این بخش های خصوصی تو دست بزند یا بخواهد آن را معاینه کند که این مورد اشکالی ندارد.

می توانید این جملات را تغییر دهید یا بخش هایی از آن را حذف و اضافه کنید.