اردویی در پارک وحدت برای دانش آموزان پایه ی دوم برگزار گردید که در آن دانش آموزان از دورهمی دوستانه، بازی های گروهی و گردش در پارک بسیار لذت بردند.