با پایان یافتن سال تحصیلی، در روز آخر دانش آموزان به همراه معلمان و کادر مدرسه در حیاط جشنی گرفتند. با هم بازی کردند و برای تشکر از معلم ها سرود خواندند تا روز خاطره انگیزی را داشته باشند.