• بازی کردن واقعا هنر است. چون باید همبازی خوبی باشید.
  • نشان ندهید از او بیشتر می دانید.
  • در سطح فکری کودک با او همبازی شوید.
  • مدام او را راهنمایی نکنید.
  • تا وقتی پیش بینی می کنید که اوضاع خطرناک نشده برای کنترل کودک اقدامی نکنید. بسیاری از والدین آن قدر وقت صرف کنترل کردن کودکشان می گذارند که از وقت گذاشتن با کودک آن گونه که هردو از کیفیتش راضی باشند غافل می مانند.
  • گاهی گیج بازی در بیاورید و اعتراف کنید که اشتباه کرده اید.