جهت آشنایی و انس با مفهوم ظهور و انتظار، صبحگاهی با این نام برگزار شد که در آن بابت انتظار صحیح توضیحاتی داده شد. و برای سلامتی حضرت مهدی (عج)دعا خوانده شد.