در هر ماه دانش آموزانی که خلعت زیبای تکلیف به تن می کنند معرفی و به آن ها تبریک گفته می شود.