اردوهای درون مدرسه با هدف ایجاد شادی و صمیمیت بین دانش آموزان برگزار گردید. در این اردوها کادر و معلمان نیز دانش آموزان را در فعالیت ها همراهی نمودند و روز خاطره سازی برای همه بود.