جشنی به نام آب برای دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی برگزار گردید. در این جشن که تدریس کلمه ی آب انجام شد به دانش آموزان هدایایی تقدیم گردید. همچنین دختران هنرمندمان با سلیقه ی خود تاج مناسب با این مراسم را ساختند. این جشن جهت ترغیب و تشویق دانش آموزان در مسیر نوشتن و یادگیری درس فارسی می باشد.