با فرا رسیدن ایام ارزشیابی های پایانی، جهت مقابله با استرس برای دانش آموزان آموزش های توسط مربی بهداشت (خانم دست پاک)در نظر گرفته شد تا ضمن کاهش اضطراب آن ها ، روش زندگی سالم را نیز فرا بگیرند.