مربی بهداشت (سرکار خانم دست پاک) مباحثی را با موضوع چگونگی رعایت بهداشت فردی برای دانش آموزان توضیح دادند. هدف این امر سلامتی هرچه بیشتر نوگلان بوده است.