معلمان پایه ی دوم ابتدایی روش صحیح خواندن نماز را به دانش آموزان آموزش دادند و خواندن نماز با هم تمرین نمودند.  بابت اهمیت این امر نیز آموزگاران صحبت کردند